Skip to main content

Assessment in XJTLU Library

Includes information and documents concerning all XJTLU Library Assessment

Library Assessment Committee

Chair: Qin CHEN

Member

Xin BI

Xiao YOU

Chenyan TANG

​Ya LU

Zhefei ZHU

Jiantao XU

Xiang DENG

Yuzhu JIANG

Guest Member

Zhaohua FAN

Xin XU

Zhiqin YANG

Assessment Circle